Sizi Arayalım
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Bölge Dışında Geçirilen Sürelerin Teşvik Uygulamasında Dikkate Alınmasına İlişkin 9 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

DUYURU: 27.05.2022/63

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Bölge Dışında Geçirilen Sürelerin Teşvik Uygulamasında Dikkate Alınmasına İlişkin 9 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda bölge dışında geçirilen sürelerin teşvik uygulamasında dikkate alınmasına ilişkin 9 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun geçici 2. maddesi ve “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 3. maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmeler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla, ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı’na %20 olarak belirlenen bu oranı %50’ye kadar artırma yetkisi verilmiştir.

Sözü edilen yetki çerçevesinde 17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Sözü edilen artırımlı oran, 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacaktır. (18.10.2021 tarihli, 143 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 27.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği” ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda bölge dışında geçirilen sürelerin teşvik uygulamasında dikkate alınmasına ilişkin kurallar belirlenmiş ve konu örneklerle açıklanmıştır.

Bölge dışında geçirilebilecek sürelere ilişkin olarak belirlenen %50 oran uygulaması ile, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar, merkez veya bölge dışında gerçekleştirilen çalışma süreleri de teşvik kapsamında olacaktır.

Tebliğ’de yer verilen düzenlemelerden özellikle dikkat edilmesi gerekenler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

  • Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı %50 oranının geçerli olduğu dönem boyunca teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
  • Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Bu personelin merkez veya bölge içi çalışması nedeniyle, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike konu edilebilecektir.
  • Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile resmi tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamındadır.
  • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin her birinin çalışma süresinin yarısını merkezde veya bölgede geçirmesi veya toplam personelin yarısının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmesi durumlarında, tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
  • Ar-Ge, tasarım ve destek personeli tarafından toplamda merkezde veya bölgede çalışılması gereken sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda, hangi personelin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrası ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında;

  • Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler,
  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar),
  • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan doktora mezunu personel tarafından, üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi suretiyle geçirilen süreler,
  • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve tasarım personeli tarafından, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla mentorluk yapılması suretiyle geçirilen süreler,

teşvik kapsamında olduğundan, merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilecektir.

Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. İlgili aylarda çalışılan iş günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar değişebilir. Yine, aylar itibarıyla teşvik kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen personel de değişebilir. Merkezde veya bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olması, merkez veya bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir.

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Söz konusu Tebliğ, 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı 27.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar