Sizi Arayalım
7407 Sayılı Kanun (Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

REHBER: 31.05.2022/6

7407 Sayılı Kanun (Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

31.03.2022 tarihli bilançolarda yer alan dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına dönüşümüne de kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

08.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/16 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesine imkan sağlanmıştı. (08.04.2022 tarihli, 38 sayılı Duyurumuz)

Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın geçici 14. maddesinin mevcut halinde, 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların maddede belirtilen sürelerde Türk lirasına çevrilmesi durumunda uygulanacak olan istisnalara yönelik düzenlemeler yer aldığından, 2022/16 sayılı Tebliğ kapsamında kurumlarca bu tarihten sonra açılan hesaplardan elde edilen kazançlara istisna uygulanması mümkün bulunmamaktaydı.

12.04.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile, kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların da 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak olan mevduat ve katılma hesaplarına tahakkuk ettirilecek olan faiz ve kar payları ile diğer kazançların (destek ödemelerinin) istisna kapsamına alınması öngörülmüştü. (14.04.2022 tarihli, 40 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, sözü edilen Kanun Teklifi 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de "7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlar (kur farkı tutarlarının faiz/kar payı tutarını aşması halinde yapılacak olan destek ödemeleri) kurum kazancının tespitinde istisna olarak dikkate alınacaktır.

Kanun’da yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

31.03.2022 Tarihli Bilançolarındaki Yabancı Paraların KKM Hesaplarına Yatırılmasından Elde Edilen Kazançlar İstisna Kapsamına Alınmıştır

7407 sayılı Kanun ile diğer düzenlemelerin yanında, tüzel kişilerin 31.03.2022 tarihli bilançolarındaki yabancı paraları Türk lirası’na dönüştürmelerinden elde ettikleri kazançlara istisna uygulanmasına ilişkin olarak, KVK’nın geçici 14/3. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

İstisnanın Kapsamı

KVK’nın geçici 14. maddesinin 4. fıkrası olarak yapılan bu düzenlemeyle, kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma (KKM) hesaplarına dönüştürmeleri halinde, aşağıdaki kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır:

  • KKM hesaplarına vade tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kar payları,
  • Vade sonlarında elde edilen faiz ve kar payları,
  • Vade sonlarında döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar (destek ödemeleri)

Dolayısıyla, 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurum kazancının tespitinde istisna olarak dikkate alınacaktır.

KKM Hesapların Vade Sonunda Yenilenmesi

KVK’nın geçici 14. maddesine eklenen “Bu madde kapsamındaki istisna 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.” şeklindeki 5. fıkra ile de, Türk lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması sağlanmıştır.

Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz aylarda 2021/14 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle, KKM hesaplarının vade sonunda yenilenmesine imkan tanınmıştı.

Buna göre, gerek 31.12.2021 tarihli gerekse 31.03.2022 tarihli bilançolarda mevcut olan dövizlerden dönüşüm suretiyle açılan KKM hesaplarının 2022 sonuna kadar vade sonlarında yenilenmesi halinde, yenilenen hesaplara da bu istisnalar uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı’na Verilen Yetki

7407 sayılı Kanunla KVK’nın geçici 14. maddesine eklenen 5. fıkra ile, Cumhurbaşkanı’na söz konusu istisnaları 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için de uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

KKM Hesaplarına Dönüşüm Esnasında Ortaya Çıkan Kur Farkları İstisna Kapsamına Dahil Edilmemiştir

7407 sayılı Kanun ile getirilen bu yeni düzenleme 31.03.2022 tarihli bilançolarda mevcut bulunan dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde ortaya çıkan kur farkı gelirlerini kapsamamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde pozitif bir kur farkı oluşması halinde, söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Görüleceği üzere, 31.12.2021 tarihli bilançolarda mevcut bulunan dövizlerin dönüşümü halinde, önceki geçici vergi döneminin sonundaki değerine kıyasla ortaya çıkan kur farkları KVK’nın geçici 14/2. maddesi gereğince kurumlar vergisinden istisna tutulmuşken, 31.03.2022 tarihli bilançolarda mevcut olan dövizlerin dönüşümünde oluşan kur farkları istisna kapsamına alınmamıştır.

Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Söz konusu Kanun ile ayrıca;

  • “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesinde yapılan değişiklikle, maddede yer alan muafiyet ve istisnaların kapsamı genişletilmiş, bedeli ödenerek hakim hissedar haline gelinen şirketler, fonlar ve bunların bağlı ortaklıklarının da maddede yer alan istisna ve muafiyetlerden yararlandırılmasına,
  • Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara sağlanan muafiyet ve istisnaların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirket ve alt fonlara da uygulanmasına

yönelik hükümler ihdas edilmiştir.

"7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar