Sizi Arayalım
7394 Sayılı Kanun Rehberi  (Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

REHBER: 17.04.2022/5

7394 Sayılı Kanun Rehberi (Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

15.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.

1. Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

1.1. Vergi Dairelerinde Vergi Kanunları Kapsamında Yapılacak İşlemlerde Elektronik İmza ve Onaylama İmkanı Getirilmektedir

1.2. Vergi Suçları Zincirleme Suç Kapsamına Alınmakta, Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına İzin Verilmekte ve Vergi Cezalarının Üst Sınırları Artırılmaktadır

1.3. Kaçakçılık Fiillerine Konu Bazı Durumlarda Rapor ve Mütalaa Şartı Kaldırılmıştır

1.4. İnfaz veya Yargılama Aşamasındaki Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanma İmkanı Sağlanmaktadır

2. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

2.1. Reklam Yasağı Getirilen Sosyal Ağ Sağlayıcılara Yapılan Reklam Harcamalarının Vergi Matrahında KKEG Olarak Dikkate Alınması Zorunluluğu Getirilmiştir

2.2. Özel Hastanelerde Anlaşmalı Olarak Hizmet Veren Hekimlerin Bu Faaliyetlerinden Elde Ettiği Kazançlar Serbest Meslek Kazancı Olarak Kabul Edilmiştir

3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

3.1. Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Yeni İstisna Hükümleri Getirilmiştir

3.2. Gayrimenkul Yatırım Fonları veya Ortaklıkları Kazanç İstisnasından Yararlanabileceklerin Kapsamı Belirlenmiştir

3.3. Sermaye Tamamlama Fonu Kurum Kazancının Tespitinde Gelir Olarak Dikkate Alınmayacaktır

3.4. Reklam Yasağı Getirilen Sosyal Ağ Sağlayıcılara Yapılan Reklam Harcamalarının Vergi Matrahında KKEG Olarak Dikkate Alınması Zorunluluğu Getirilmiştir

3.5. Bazı Finansal Kurumların Kurumlar Vergisi Oranı %25’e Yükseltilmiştir

4. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

4.1. Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Yapılan Katma Değer Vergisinden İstisna Konut ve İşyeri Satışlarında İstisnanın Bozulmaması İçin Öngörülen Bir Yıllık Satış Yasağı Süresi Üç Yıla Çıkarılmıştır

4.2. İçişleri Bakanlığı’na Yapılan Güvenliğe Yönelik Bazı Teslim ve Hizmetler Katma Değer Vergisinden İstisna Edilmiştir

4.3. KDVK’nın Yatırım Teşvik Belgeli İmalat Sanayine Yönelik Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesini Sağlayan Geçici 37. Maddesi Değiştirilerek İade Uygulamasından İstisna Uygulamasına Geçilmiş ve Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar da İstisna Kapsamına Alınmıştır

4.4. Proje Bazlı Destek Kapsamında Yatırım Teşvik Belgesine Haiz Elektrik Motorlu Taşıt Aracı Yatırımı Yapan Yatırımcılara Bu Araçların Geliştirilmesine Yönelik Olarak Verilen ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yer Alan Mühendislik Hizmetleri KDV’den İstisna Edilmiştir

5. Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılmasına Yönelik Zorunlu Yayınlar Yapılacaktır

7394 SAYILI KANUN REHBERİ

(Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Vergi Kanunları ile muhtelif kanunlarda değişiklikler öngören Kanun Teklifi 25.03.2022 tarihinde TBMM’ye sunulmuştu. Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 39 maddeden oluşan Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemeler 26.03.2022 tarihli, 32 sayılı Duyurumuzda yer almıştı.

Yukarıda belirtilen Kanun Teklifi “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 15.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Kanun’da yer alan düzenlemelere ilişkin detaylı bilgiler, vergi mevzuatını ilgilendiren yönleri itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Vergi Dairelerinde Vergi Kanunları Kapsamında Yapılacak İşlemlerde Elektronik İmza ve Onaylama İmkanı Sağlanmıştır:

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 4. maddesinde yapılan değişiklik ile, vergi dairesince VUK ve diğer Kanunlar kapsamında yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullandırma, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken belgelerin bu daireler adına Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanmasına izin verme, elektronik imza, mühür veya onayın kullanım usul ve esaslarını düzenleme hususlarında Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda bu belgelerin vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacaktır.

Bu düzenlemeler Kanun’un yayım tarihi olan 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Suçları Zincirleme Suç Kapsamına Alınmış, Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına İzin Verilmiş ve Vergi Cezalarının Üst Sınırları Artırılmıştır:

VUK’un 359. maddesinde yer alan suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkân sağlanmaktadır. Buna göre, maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde fail hakkında verilecek cezada yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise üçte bir oranında indirilecektir.

Ayrıca, tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda cezadan yarı oranında indirilecektir.

Diğer yandan, failin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmesi için vergi mahkemesinde dava açmaması, açmışsa feragat etmesi, kanun yollarına başvurmaması veya başvurmuşsa vazgeçmesi şartı aranacaktır.

Pişmanlık uygulamasına konu hükümler, 7394 sayılı Kanun’un yayım tarihinde (15.04.2022) soruşturma ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında da uygulanacaktır. Ancak bu durumda, ödemenin hüküm verilinceye kadar yapılması şartı aranacaktır.

Maddede yer alan suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesi uygulanacaktır. Böylelikle, ceza miktarının belirlenmesinde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanması sağlanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun “Zincirleme Suç” başlıklı 43. maddesinin ilgili bölümü aynen şu şekildedir:

“Madde 43- (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) ….

(3) ….”

Yapılan düzenleme uyarınca, birden fazla takvim yılında yahut vergilendirme döneminde vergi kaçakçılığına konu suçların işlenmesi halinde sadece bir cezaya hükmedilecek, işlenen diğer vergi kaçakçılığı suçları hapis cezasına konu olmayacaktır. Ancak hükmedilecek ceza süresi, dörtte birinden az olmamak üzere en fazla dörtte üçüne kadar artırılacaktır.

Öte yandan, vergi kaçakçılığı suçları ile ilgili maddede yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmıştır.

Kaçakçılık suçları ve cezalarına ilişkin yukarıda belirtilen hükümler, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaçakçılık Fiillerine Konu Bazı Durumlarda Rapor ve Mütalaa Şartı Kaldırılmıştır:

VUK’un 359. maddesinde yazılı suçlara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişinin dışında başka bir kişi tarafından işlendiğinin veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacaktır.

Söz konusu düzenleme 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İnfaz veya Yargılama Aşamasındaki Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanma İmkanı Sağlanmıştır:

VUK’a eklenen geçici 34. madde uyarınca, soruşturma veya kovuşturma aşamasındaki vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulamasının, yargı mercileri önünde veya infaz aşamasında olan kaçakçılık suçlarına konu davalar açısından da uygulanması için geçiş hükümleri getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanların, VUK’un 359. maddesinde yazılı vergi kaçakçılığı fiilleri nedeniyle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde (yani 14.04.2023 tarihine kadar) Hazineye ödemeleri durumunda fail hakkında hükmedilen veya hükmedilecek hapis cezasında yarı oranında indirim uygulanacaktır.

Söz konusu ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şartı aranacaktır.

15.04.2022 tarihinde 359. madde kapsamına giren suçlardan dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, VUK’un 359. maddesinde bu Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Reklam Yasağı Getirilen Sosyal Ağ Sağlayıcılara Yapılan Reklam Harcamalarının Vergi Matrahında KKEG Olarak Dikkate Alınması Zorunluluğu Getirilmiştir:

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 41/1 maddesine eklenmesi öngörülen bent ile “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un ek 4. maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Söz konusu düzenleme 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük maddesi uyarınca bu zorunluluk 15.04.2022 tarihinden sonra verilen reklamlarla ilgili giderler için geçerli olup, faturası sonra gelse bile bu tarihten önce verilen reklamlar için geçerliliği bulunmadığı görüşündeyiz.

Özel Hastanelerde Anlaşmalı Olarak Hizmet Veren Hekimlerin Bu Faaliyetlerinden Elde Ettiği Kazançlar Serbest Meslek Kazancı Olarak Kabul Edilmiştir:

GVK 66. maddesinin 2. fıkrasına eklenen bent ile, serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecektir. Bu kapsamda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’un 4/1-b maddesine göre sigortalı olarak aynı Kanunun ek 10. maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecektir.

Maddede bahsi geçen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 10. maddesindeki düzenleme aynen şöyledir:

“EK MADDE 10 – (Ek: 4/4/2015-6645/49 md.)

Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere;

a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır.

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.”

Yapılan düzenleme ile ayrı bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyet gösteren hekimlerin elde ettiği gelirlerin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

Söz konusu düzenleme Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Yeni İstisna Hükümleri Getirilmiştir:

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 5/1-a-4 maddesinde belirtilen yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da istisna kapsamına alınmış, ayrıca bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde bu kazançlar da vergiden istisna tutulmuştur.

KVK’nın 5/1-e maddesine yapılan ekleme ile, yatırım fonlarının katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde tutulması halinde bu payların satışından doğan kazançların da %75 oranındaki istisnadan yararlanması sağlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Fonları veya Ortaklıkları Kazanç İstisnasından Yararlanabileceklerin Kapsamı Belirlenmiştir:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-d maddesi hükmü gereği, Türkiye'de kurulu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır.

İstisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KVK Genel Tebliği’ndeki ilgili bölüm 2017 yılında değiştirilerek, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (AGYO) kazançlarının istisna kapsamında olmadığı açıklandı. Tebliğde yer alan bu kısım iptal davasına konu oldu ve Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 02.03.2021 tarih ve E:2017/4268 K:2021/1335 sayılı Kararıyla dava reddedildi. Dolayısıyla dava konusu açıklama yürürlükte olmaya devam ediyor.

Uygulamada yaşanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını kullanmakla birlikte esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan mükelleflerin (AGYO) kazançlarının istisnadan faydalanamayacağına dair tartışmalar Kanun’a eklenen parantez içi hükümle ile nihayete erdirilmektedir.

Söz konusu değişiklik 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sermaye Tamamlama Fonu Kurum Kazancının Tespitinde Gelir Olarak Dikkate Alınmayacaktır:

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi uyarınca, zarar nedeniyle sermayesinin 2/3'ü karşılıksız kalan şirketlerin, sermaye kaybını telafi etmek amacıyla şirkete aktardığı sermaye tamamlama fonlarının öteden beri tartışma konusu olan vergisel durumu netliğe kavuşturulmuştur.

Söz konusu düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Reklam Yasağı Getirilen Sosyal Ağ Sağlayıcılara Yapılan Reklam Harcamalarının Vergi Matrahında KKEG Olarak Dikkate Alınması Zorunluluğu Getirilmiştir:

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un ek 4. maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, bunlara reklam vermeye devam eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Söz konusu düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük maddesi uyarınca bu zorunluluk 15.04.2022 tarihinden sonra verilen reklamlarla ilgili giderler için geçerli olup, faturası sonra gelse bile bu tarihten önce verilen reklamlar için geçerliliği olmayacağı görüşündeyiz.

Bazı Finansal Kurumların Kurumlar Vergisi Oranı %25’e Yükseltilmiştir:

“Bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi genel oranın kalıcı olarak %25 olmuştur. Bu düzenleme 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarda sayılan finans kuruluşlarının 2022 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi oranı da, 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden (yani, 2022/II. geçici vergi dönemi beyannamelerinden) başlamak ve 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere %25 olarak uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Yapılan Katma Değer Vergisinden İstisna Konut ve İşyeri Satışlarında İstisnanın Bozulmaması İçin Öngörülen Bir Yıllık Satış Yasağı Süresi Üç Yıla Çıkarılmıştır:

Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nın 13/1-i maddesi uyarınca istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”un 48. maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekmekte olup, yapılan değişiklik ile mevcut düzenlemede yer alan elden çıkarmamaya yönelik bir yıllık süre şartı üç yıla çıkarılmış ve böylelikle istisnanın uygulamasındaki süre şartı yükseltilmiştir.

Yapılan bu düzenleme, Kanun’un yayımını izleyen aybaşında yani 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözü edilen düzenlemenin, 01.05.2022 tarihi itibariyle 1 yıllık elde bulundurma süresini dolduran iktisaplar için geçerli olmayacağı konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, (1 yıllık süre şartını doldurmamış olanlar dahil) bu tarihten önce iktisap edilen gayrimenkullerin tamamı için 3 yıllık süre şartının geçerli olup olmayacağı konusunda Mali İdare’nin açıklamalarının takip edilmesinde fayda vardır.

İçişleri Bakanlığı’na Yapılan Güvenliğe Yönelik Bazı Teslim ve Hizmetler Katma Değer Vergisinden İstisna Edilmiştir:

KDVK’nın 13/1-f maddesinin mevcut halinde Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV’den müstesnadır.

Yapılan düzenleme ile KDVK’nın 13/1-f maddesinde yer alan Adalet Bakanlığı ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı” ibaresi eklenmiş ve maddedeki Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri (bu birimler zaten İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğundan) madde metninden çıkarılmıştır. Böylelikle, İçişleri Bakanlığı’nın tüm birimlerine madde kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna olacaktır.

Sözü edilen düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımını izleyen aybaşında, yani 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KDVK’nın Yatırım Teşvik Belgeli İmalat Sanayine Yönelik Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesini Sağlayan Geçici 37. Maddesi Değiştirilerek İade Uygulamasından İstisna Uygulamasına Geçilmiş ve Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar da İstisna Kapsamına Alınmıştır:

Mevcut düzenlemeye göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve altı aylık dönemler itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve yılsonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi ise izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde,

belge sahibi mükellefe iade edilmektedir.

Yapılan değişiklikle iade yönteminden istisna yöntemine geçilmesi sağlanarak, turizm yatırımları da düzenleme kapsamına alınmıştır. Buna göre, imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar KDV’den istisna olacaktır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen sürenin üç yıla kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Sözü edilen düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımını izleyen aybaşında, yani 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Proje Bazlı Destek Kapsamında Yatırım Teşvik Belgesine Haiz Elektrik Motorlu Taşıt Aracı Yatırımı Yapan Yatırımcılara Bu Araçların Geliştirilmesine Yönelik Olarak Verilen ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yer Alan Mühendislik Hizmetleri KDV’den İstisna Edilmiştir:

“Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80. maddesi kapsamında proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Söz konusu düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılmasına Yönelik Zorunlu Yayınlar Yapılacaktır:

Vergi kanunlarında yapılması öngörülen değişikliklere ek olarak radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına, ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması gibi konular da eklenmiştir. Sözü edilen düzenleme de 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7394 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar