Sizi Arayalım
1 Seri No.lu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 31.07.2023/94

1 Seri No.lu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

28.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ” ile, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

15.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanun ile, 15.07.2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarı kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (Ek MTV) ihdas edilmişti. (17.07.2023 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 28.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ” ile, yukarıda belirtilen Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Verginin Konusu:

Ek MTV’nin konusuna, MTV Kanunu’nun 5, 6 ve geçici 8. maddelerinde yer alan (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 7456 sayılı Kanunun yayımlandığı 15.07.2023 tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar girmektedir.

Ek MTV, söz konusu taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için alınacaktır.

Verginin Mükellefi:

Ek MTV’nin mükellefi, 7456 sayılı Kanunun yayımlandığı 15.07.2023 tarihinde MTV Kanunu kapsamında MTV mükellefi olanlar ile sözü edilen tarihten 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Dolayısıyla, Kanunun yayımı tarihinde ilgili vergi dairesinde MTV mükellefi olanlar Ek MTV’nin mükellefi olacaktır. Kanunun yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, Ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecektir.

Ek MTV’nin İstisnaları:

MTV Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan (kamu kurumları, elçilikler vb. bazı kişi ve kurumlar için tatbik edilen) istisnalar Ek MTV için de geçerlidir. Bunlara ilave olarak, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elâzığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;

  • Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,
  • Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,
  • Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,
  • Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar

Ek MTV’den istisna olacaktır.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekiller tarafından, işbu Duyuru konusu Tebliğ ekinde yer alan “Ek MTV İstisna Talep Formu” (Ek1) ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde, taşıtlara tahakkuk ettirilen Ek MTV terkin edilecektir.

Ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ibaresi; deprem nedeniyle, ağır hasarlı hale gelerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile göçük altında kalarak enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamayan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Sivas ilinin Gürün ilçesi deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerler arasında olduğundan, deprem tarihi itibarıyla; Sivas ili Gürün ilçesine kayıt ve tescilli taşıtlar ile Sivas ili Gürün ilçesinde ikamet etmekle birlikte araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterliklere devredildiği tarihten sonra Sivas ilinde kayıt ve tescilli bulunan mükelleflere ait taşıtlar istisnadan yararlanacaktır.

Ek MTV’nin Tahakkuk ve Ödemesi:

Ek MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 7456 sayılı Kanunun yayımı tarihinde (15.07.2023), bu tarihten 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

15.07.2023 tarihi itibarıyla MTV mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere ilgili vergi dairesince, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar Ek MTV tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk eden Ek MTV iki eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar (Ağustos ayı), ikinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenecektir.

Ancak, 2023 yılının son altı aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık MTV ikinci altı aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların Ek MTV’si de, altı aylık döneme isabet eden MTV tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen vergisi ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Diğer Hususlar:

15.07.2023 tarihinden önce trafikten çekilen bir taşıtın, Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2023’e kadar (bu tarihler dahil) tescil kaydının yeniden açılması halinde, bu taşıt sahipleri Ek MTV’nin mükellefi olacak ve taşıt için 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar Ek MTV ödeyeceklerdir.

MTV Kanunu’nun 13. maddesi hükümleri Ek MTV hakkında da uygulanacak olup, bu kapsamda;

  • Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden Ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecek,
  • Ek MTV ödenmemiş veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacaktır.

Benzer şekilde, Ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemleri yapılmayacaktır.

Ek MTV’ye ilişkin 7456 sayılı Kanunun 1.  maddesinde hüküm bulunmayan diğer hallerde MTV Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

“1 Seri No.lu 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar