Sizi Arayalım
7421 SAYILI KANUN REHBERİ (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

REHBER: 30.11.2022/11

7421 SAYILI KANUN REHBERİ (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Vergi Kanunları ile muhtelif Kanunlarda değişiklikler içeren 7421 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vergi Kanunları ile muhtelif kanunlarda değişiklikler öngören Kanun Teklifi 20.10.2022 tarihinde TBMM’ye sunulmuştu. Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 23 maddeden oluşan Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemeler 22.10.2022 tarihli, 104 sayılı Duyurumuzda yer almıştı.

Yukarıda belirtilen Kanun Teklifi “7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 26.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun’da yer alan vergisel düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden 60 Milyon TL’ye Kadar Teminat Alınabilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun “Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller” başlıklı 2. maddesinde motorlu araç ticareti yapanlar; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayi, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır.

ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için, motorlu araç ticareti yapanlar, bu araçları kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler özel tüketim vergisinin mükellefi olarak belirlenmiş durumdadır.

7421 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu (VUK)’un “Yetki” başlıklı mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasına (10) numaralı aşağıdaki bent eklenmiştir.

“10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

Sözü edilen düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, ÖTV Kanunu’nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; 60 milyon Türk lirasına kadar, yukarıda belirtilen türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katma kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacaktır.

Ayrıca, VUK’un mükerrer 355. maddesinde değişiklik yapılarak, yukarıda açıklanan Mükerrer 257. maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin düzenleme yapışmıştır.

VUK’un mükerrer 355. maddesinde yapılan bu düzenleme ile, teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükelleflere, (2022 yılı için) 34.000 TL’den az 1.300.000 TL’den fazla olmamak üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

İstanbul Finans Merkezinde Faaliyette Bulunan Katılımcıların Bazı Faaliyetlerden Elde Ettiği Kazançların %50'sinin Kurum Kazancından İndirilmesine İmkan Tanınmıştır

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun beyanname üzerinde kurum kazancından yapılabilecek olan indirimleri düzenleyen “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“i) 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si,

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Buna göre, İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların;

  • Münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya
  • Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın

%50’si kurumlar vergisine tabi kazancın tespitinde indirim konusu edilebilecektir.

Sözü edilen indirimden yararlanılabilmesi için, kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şartı aranacaktır. Cumhurbaşkanı, sözü edilen %50 oranını, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacaktır.

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan yukarıda yer verilen düzenlemeler 26.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                Saygılarımızla.

Dosyalar