Sizi Arayalım
7346 Sayılı Kanun (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

REHBER: 30.12.2021/11

7346 Sayılı Kanun (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili olarak Centrum tarafından hazırlanan Rehbere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, diğer düzenlemelerin yanı sıra;

  • Elektrik enerjisi satışı üzerinden ödenen TRT payı kaldırılmış,
  • Mesleki Eğitim Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmış,
  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personel için uygulanan gelir vergisi stopajı teşvikinde değişiklik yapılmış,
  • Proje bazlı yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesi sağlanmıştır.

7346 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelerin detayları ile ilgili açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Elektrik Enerjisi Satışı Üzerinden Ödenen TRT Payı Kaldırılmıştır

Mevcut durumda, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) %2’si tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermekte ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirmektedir.

“7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TRT Kurumu Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, yukarıda belirtilen elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı alınması uygulamasına 01.01.2022 tarihinden itibaren son verilmiştir.

Bu kapsamda, Kanun’un;

  • Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması amacıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmış,
  • Elektrik enerjisi üzerinden alınan paylar TRT Kurumunun gelirleri arasından kaldırılmış,
  • TRT Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4/c maddesinde yer alan elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının hesaplanmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış,
  • TRT Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 5/c maddesinde yer alan elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının tahsilatına ilişkin hükümler kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı” ibaresi madde metninden çıkartılmış,
  • TRT Kurumu Gelirleri Kanununa geçici 7. madde eklenmek suretiyle, 31.12.2021 tarihi itibarıyla 4. maddenin mülga (c) fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş enerji paylarının 5/1. fıkrasının mülga (c) bendi kapsamında (mevcut hükümler kapsamında) tahsil ve takip edileceği hükme bağlanmıştır.

Mesleki Eğitim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmıştır  

7346 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre, işletmelerde staj veya tamamlayıcı eğitim gören kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin %50’sinden az olamayacaktır.

Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu’nun 31. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilirler. Başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilir.”

Aynı Kanunun geçici 12. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 1. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25/1. kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin %50’sinden az olamaz.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 /3. fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 2 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.

Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.”

Sözü edilen düzenlemeler ile, kalfalık yeterliklerine sahip 12. sınıf öğrencilerinin 9,10,11. sınıf öğrencilerine göre işletmeye daha fazla katkı sağladıkları dikkate alınarak bunlar için farklı ücret uygulanması sağlanmış, bununla birlikte mesleki ve teknik öğretimin daha fazla tercih edilmesi amaçlanmıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Personel İçin Uygulanan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinde Değişiklik Yapılmıştır

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun geçici 2. maddesi ve “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 3. maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı %20 olarak belirlenen bu oranı %50’ye kadar artırabilmeye yetkilidir.

Nitekim, 17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Sözü edilen artırımlı oran, 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacaktır. (18.10.2021/143 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da 7346 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile, gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek olan çalışma süresi oranının, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar çıkarabilmesine imkan sağlanmış, sözü edilen değişiklik 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, halihazırda %50 olarak uygulanmakta olan (mevcut teşvikler dahilinde) dışarıdan çalışılabilme imkanı, Cumhurbaşkanı tarafından bazı bölge ve/veya sektörler için %75’e kadar çıkarılabilecektir.

Ayrıca, gelir vergisi stopaj teşviki kapsamındaki personelin mevcut 4625 sayılı Karar kapsamında aylık toplam çalışma süresinin %50'sini bölgede/merkezde, kalan %50'sini ise uzaktan çalışma suretiyle bölge/merkez dışında çalışarak geçirmesi durumunda, teşvik kapsamındaki aylık ücretinin tamamı için gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılabilecektir. Bununla birlikte, toplam çalışılan sürenin %50'sinin aşılmaması kaydıyla, örneğin teşvikten yararlanan 20 personeli bulunan bir bölge işletmesinde/merkezde, bu personellerden 10’unun aylık çalışma süresinin tamamını bölgede/merkezde, kalan 10’unun da çalışma süresinin tamamını merkez dışında geçirmesi durumunda da, bu 20 personelin tamamı için gelir vergisi stopajı teşvikinden tam olarak faydalanılması mümkün olacaktır.

Yapılan bu değişikliklerin yürürlük tarihi 12.10.2021 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı, %20 olan oranın %75 olarak uygulanmasını kararlaştırırsa, 100 personeli olan Ar-Ge ve tasarım merkezinin yahut teknoparkta faaliyette bulunan bir şirketin, 75 personeli merkeze yahut bölgeye hiç gelmeden uzaktan çalışarak gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilecektir.

Proje Bazlı Yatırımlarda Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinin Bağımsız ve Sürekli Nitelikli İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Şeklinde Uygulanabilmesi Sağlanmıştır

“Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 80/1-(ç) maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı; Kanunda aranan niteliklere sahip olan ve proje bazında Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için, yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek olan yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz olarak devredilmesine izin vermeye yetkilidir. (20.11.2021 tarihli ve 153 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 7346 sayılı Kanun ile, proje bazlı teşvikler kapsamındaki yatırımlar için bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Böylelikle, halihazırda yatırım teşvik sisteminde sağlandığı gibi, proje bazlı nitelikteki yatırımlar için kullanılacak yatırım kredilerinde karşılaşılan teminat sorunun giderilmesi ve söz konusu yatırımların hızlandırılması mümkün olabilecektir.

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız. 

Saygılarımızla.

Dosyalar