Sizi Arayalım
7318 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

REHBER: 02.05.2021/07

7318 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; - Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiş, - Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31.05.2021 tarihine kadar durdurulmuş, - Vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına teminat isteme yetkisi verilmiş, - Teminat verme zorunluluğuna uymayanlar hakkında, satış rakamına göre hesaplanacak şekilde özel usulsüzlük cezası kesilebilmesine olanak sağlanmış, - Akaryakıt sektörüne yönelik yeni bir kaçakçılık suçu ve cezası ihdas edilmiş, - İhdas edilen yeni kaçakçılık suçu için vergi incelemesine başlanılmadan önce kamu davası açılabilmesi imkanı sağlanmıştır.

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Rehberi (Mali Düzenlemeler)

16.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, akaryakıt sektörüne yönelik vergi uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmakta olduğunu 19.04.2021 tarihli Duyurumuzda belirtmiştik. Sözü edilen Kanun Teklifi 7318 sıra numarası ile yasalaşarak, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

"7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte;

 • Vergi Usul Kanunu (VUK),
 • Petrol Piyasası Kanunu,
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da

muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun’da yer alan düzenlemelerden mali mevzuat ile ilgili olanlar, özetle aşağıdaki gibidir.

Fatura Düzenleme Süresini İndirme ya da Faturanın Malın Teslim Edildiği veya Hizmetin Yapıldığı Anda Düzenlenmesi Zorunluluğu Getirme Hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir:

VUK’un “Fatura Nizamı” başlıklı 231. maddesinin 1. fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu değişiklikle, mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Eski Düzenleme

7318 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenleme:

VUK Md. 231/1

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

VUK Md. 231/1

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Çeklerin Bankalara İbrazı ile İcra ve İflas Takipleri 31.05.2021 Tarihine Kadar Durdurulmuştur:

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3. madde ile, çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31.05.2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

Buna göre, Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

 • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek, 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.
 • 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

Sözü edilen Kanun düzenlemesinin yarattığı tereddüt ve sıkıntıları gidermek amacıyla, Ticaret Bakanlığı önce resmi internet sitesinde konuyla ilgili bir duyuru yayımlamış, akabinde 30.04.2021 tarihli (1. Mükerrer) Resmi Gazete'de aynı konuya ilişkin bir Tebliğ yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığınca yayınlanan duyuruda; “ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 01.06.2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiği ile bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapıldığı" ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından yayımlanan Tebliğ’de ise aşağıdaki açıklamalar yer almıştır:

 • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekecektir.
 • İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01.06.2021 tarihinden önce Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır.
 • 01.06.2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

Vergilerin Tahsil Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına Teminat İsteme Yetkisi Verilmiştir:

VUK’un mükerrer 257/1. maddesine (8) no.lu yeni bir bent eklenerek, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına;

 • Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan ve
 • Bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanım zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden,

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan maddeye göre teminat alma ve uyulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde, mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef grupları dikkate alınacaktır.

Vergiler İçin Teminat Verilmesi Konusunda Getirilen Zorunluluğa Uymayanlar İçin Satış Rakamına Göre Hesaplanan Özel Usulsüzlük Cezası Getirilmiştir:

VUK’un mükerrer 257/1. maddesine eklenen (8) no.lu bentte yer alan teminat verme zorunluluğuna uymayanlar hakkında, Kanunun 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi sağlanmıştır.

Buna göre, teminat verilmesi zorunluluğuna uymayan mükellefler için VUK’un mükerrer 355/1-1. maddesinde yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL’nin) 10 katından az olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait  brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Akaryakıt Sektörüne Yönelik Yeni Bir Kaçakçılık Suçu ve Cezası İhdas Edilmiştir:

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi gibi amaçlarla, VUK’un 359. maddesine (ç) fıkrası olarak eklenen düzenleme ile;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım ve yazılımını değiştirenler veya
 • Yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın, ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemlere (akaryakıt istasyonu otomasyonu, pompa ve tank elektronik kontrol sistemleri gibi elektronik kontrol ve denetim sistemlerine veya akaryakıt şirketi veri merkezi gibi ilgili diğer sistemlere) fiziksel ya da bilişim yoluyla müdahale ederek, gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınmasını engelleyenler,
 • Ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silenler,
 • Ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, denetim, otomasyon sitemi ve benzeri ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler

üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Yeni Kaçakçılık Suçu İçin Vergi İncelemesine Başlanılmadan Kamu Davası Açılabilmesi Sağlanmıştır:

VUK’un 359. maddesinin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin;

 • İnceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin,
 • Sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın

Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenebilecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilebilecek ve kamu davası incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilecektir.

Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:

Petrol Piyasası Kanuna göre dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı getirilmiştir.

Ayrıca, halihazırda EPDK’ya verilmiş olan lisans sahiplerinin faaliyetlerine ilişkin özel şart, teknik ve ekonomik kriter, bayilik teşkilatı, depolama kapasitesi gibi hususları belirleme yetkisine yönelik uygulamaların netleştirilmesi amacıyla Petrol Piyasası Kanunu’na yeni hükümler eklenmiştir.

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan yapılan diğer düzenlemeler ise şöyledir:

 • Dağıtıcıların, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya tekrar satması yasaklanmıştır.
 • Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 359. maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile işbu Kanun ile eklenen (ç) fıkrasında yazılı suçları işlediği tespit edilenler, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti ile ilgili hükümlere aykırı hareket edenler, VUK’un mükerrer 257/1. maddesinin (8) no.lu bendine göre istenen teminatı vermeyenler hakkında idari yaptırım uygulanabilmesi amacıyla ve Kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulmasından dolayı lisansı iptal edilenlerin, tekrar piyasaya girişinin engellenmesine ilişkin idari yaptırımlar getirilmiştir. Böylelikle, teminat verilinceye kadar bu mükelleflerin faaliyetleri durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecektir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanuna göre dağıtıcı ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı getirilmiştir.

Diğer yandan, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “kaçakçılık suçları”nın tanımlandığı 3. maddesinin 12. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, akaryakıt olarak kullanılabilen (solvent, madeni yağ ve baz yağ gibi) akaryakıt türevleri haricindeki ürünlerin de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin alınmaksızın akaryakıt olarak kullanılmak üzere üretilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması ve bu amaçla tedarik edilmesi ya da saklanması fiilleri de kaçakçılık suçlarının kapsamına dahil edilmiştir. Bu fiilleri işledikleri tespit olunan kişiler, kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Saygılarımızla,

Dosyalar